Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja
Sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina DESIGN CONCEPT PERIĆ d.o.o. iz Zagreba, Ferde Livadića 4,  kao Posrednik donosi Opće uvijete za obavljanje posredovanja.
Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina DESIGN CONCEPT PERIĆ (dalje u tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (dalje u tekstu Nalogodavca). Sklapanjem Ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih uvjeta poslovanja.


1. OPĆE ODREDBE
Ugovorom o posredovanju Posrednik se obvezuje dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu koja bi sa njim pregovarala o sklapanju pravnog posla, a Nalogodavac se obvezuje isplatiti Posredniku posredničku naknadu, ako se sklopi ugovor o pravnom poslu.
Ugovor o posredovanju sklapa se između Posrednika i Nalogodavca. U ugovoru o posredovanju moraju biti točno, istinito i potpuno naznačeni svi podaci o nekretnini za potrebe posredovanog posla, te obveze Posrednika i Nalogodavca.
Ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak (punomoć) svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika nekretnine u vidu prihvaćanja Ugovora o posredovanju.
Potpisom Ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je upoznat s mogućnošću da će Posrednik posredovati i za drugu ugovornu stranu. Time se ne mijenja obveza plaćanja naknade za posredovanje od strane Nalogodavca.

2. OBVEZE NALOGODAVCA
Zaključiti Ugovor o posredovanju s agencijom, u pisanom obliku.
Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te dati Posredniku na uvid sve potrebne dokumente.
Nalogodavac mora obavijestiti Posrednika o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini, te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini, te nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koje prelaze uobičajene troškove posredovanja.
Nalogodavac se obvezuje surađivati s Posrednikom oko prodaje nekretnine te je dužan omogućiti Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine. Ukoliko Nalogodavac ne da svoju suglasnost Posredniku za pokazivanje nekretnine Kupcu bez njegova prisustva, Nalogodavac se obvezuje biti na raspolaganju Posredniku kako bi zajednički pokazali nekretninu Kupcu.
Ako u roku od 1 godine nakon prestanka važenja ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao s osobom s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, a za koji je Posrednik posredovao u vrijeme važenja ugovora, a za što postoji dokaz u formi posredničkog lista ili Ugovora o posredovanju, tada je dužan isplatiti Posredniku dvostruku posredničku naknadu. Posrednik ima pravo na dvostruku naknadu i u slučaju da Nalogodavac sklopi pravni posao za predmetnu nekretninu sa fizičkom ili pravnom osobom koja je bračno, izvanbračno, rodbinski ili kroz organe upravljanja povezna s osobom s kojom ga je u vezu doveo Posrednik.
Nalogodavac potvrđuje da je dobrovoljno stavio na raspolaganje Posredniku svoje osobne podatke, uključivo i OIB, radi utvrđivanja nedvojbene identifikacije.
Nalogodavac potpisom na Ugovoru potvrđuje da su podaci koje je dao istiniti i pravovaljani. U protivnom odgovara za svu štetu prouzročenu Posredniku, Kupcu ili Trećim osobama.
Obveza Nalogodavca je da Posredniku isplati ugovorenu naknadu nakon zaključenja predugovora ili kupoprodajnog ugovora. Obveza na plaćanje posredničke naknade regulirana je Ugovorom o posredovanju koji se zaključuje sa svakim Nalogodavcem ponaosob, a kojim je regulirana i visina posredničke naknade. Ukoliko Nalogodavac sam ponudi Posredniku naknadu veću od ugovorene, Posrednik smije primiti takvu naknadu.

3. OBVEZE POSREDNIKA
Zaključiti Ugovor o posredovanju s Nalogodavcem u pisanom obliku (sklopiti ugovor o posredovanju).
Nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla - Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno Nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je: - neposredno odveo ili uputio Nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine, - organizirao susret između Nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; - Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.
Upozoriti Nalogodavca na nedostatke nekretnine.
Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti Nalogodavca na nedostatke (moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine; upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu; pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani; nedostatke građevne ili uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu; okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnom prometu sukladno posebnim propisima).
Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu te oglasiti nekretninu.
Omogućiti pregled nekretnina trećoj strani.
Čuvati osobne podatke Nalogodavca.
Obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznate.
Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla.
Prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora, Kupoprodajnog ugovora ili Ugovora o najmu/zakupu).
Prisustvovati primopredaji nekretnine.
Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište.
Posrednik koji poslove posredovanja obavlja za Nalogodavca koji želi ostati nepoznat nema obvezu prema Trećoj osobi, koja bi s Nalogodavcem željela sklopiti pravni posao, otkriti identitet Nalogodavca sve do sklapanja pravnog posla.

4. PRESTANAK UGOVORA
Ugovor o posredovanju prestaje se automatski produžuje na isti vremenski rok dok ga jedna od ugovornih strana prethodno pismeno ne otkaže.
Nalogodavac ima pravo raskinuti Ugovor o posredovanju prije isteka vremena na koji je sklopljen, u kom slučaju Posrednik nema pravo na naknadu niti za naknadu štete zbog otkaza ovog Ugovora.
Nalogodavac će priznati posredovanje i nakon isteka ugovora ukoliko je kontakt s trećom osobom ostvaren tijekom trajanja ugovora.
Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.