Opći uvjeti poslovanja

Sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina DESIGN CONCEPT PERIĆ d.o.o. iz Zagreba, Ferde Livadića 4,  kao Posrednik donosi Opće uvijete za obavljanje posredovanja. Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina DESIGN CONCEPT PERIĆ (dalje u tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (dalje u tekstu Nalogodavca). Sklapanjem Ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih uvjeta poslovanja.

1. OPĆE ODREDBE

Ugovorom o posredovanju Posrednik se obvezuje dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu koja bi sa njim pregovarala o sklapanju pravnog posla, a Nalogodavac se obvezuje isplatiti Posredniku posredničku naknadu, ako se sklopi ugovor o pravnom poslu.

Ugovor o posredovanju sklapa se između Posrednika i Nalogodavca. U ugovoru o posredovanju moraju biti točno, istinito i potpuno naznačeni svi podaci o nekretnini za potrebe posredovanog posla, te obveze Posrednika i Nalogodavca.

Ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak (punomoć) svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika nekretnine u vidu prihvaćanja Ugovora o posredovanju.

2. OBVEZE NALOGODAVCA

Zaključiti Ugovor o posredovanju s agencijom, u pisanom obliku.

Nalogodavac se obvezuje obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te dati Posredniku na uvid sve potrebne dokumente.

Nalogodavac mora obavijestiti Posrednika o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini, te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini, te nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koje prelaze uobičajene troškove posredovanja.

Nalogodavac se obvezuje surađivati s Posrednikom oko prodaje nekretnine te je dužan omogućiti Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine. Ukoliko Nalogodavac ne da svoju suglasnost Posredniku za pokazivanje nekretnine Kupcu bez njegova prisustva, Nalogodavac se obvezuje biti na raspolaganju Posredniku kako bi zajednički pokazali nekretninu Kupcu.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao ako je ta ponuda niža od ciljane cijene.

Ako u roku od 1 godine nakon prestanka važenja ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao, s osobom s kojom ga je povezao Posrednik, a za koji je Posrednik posredovao u vrijeme važenja ugovora, tada je dužan isplatiti Posredniku posredničku naknadu, osim ako Ugovorom nije drugačije ugovoreno.

Nalogodavac potvrđuje da je dobrovoljno stavio na raspolaganje Posredniku svoje osobne podatke, uključivo i OIB, radi utvrđivanja nedvojbene identifikacije.

Obveza Nalogodavca je da Posredniku isplati ugovorenu naknadu nakon zaključenja predugovora ili kupoprodajnog ugovora. Obveza na plaćanje posredničke naknade regulirana je Ugovorom o posredovanju koji se zaključuje sa svakim Nalogodavcem (prodavateljem/kupcem) ponaosob, a kojim je regulirana i visina posredničke naknade. Ukoliko Nalogodavac sam ponudi Posredniku naknadu veću od ugovorene, Posrednik smije primiti takvu naknadu.

3. OBVEZE POSREDNIKA

Zaključiti Ugovor o posredovanju s Nalogodavcem u pisanom obliku (sklopiti ugovor o posredovanju).

Nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla - Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno Nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je: - neposredno odveo ili uputio Nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine, - organizirao susret između Nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; - Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

Upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine.

Upozoriti Nalogodavca na nedostatke nekretnine.

Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti Nalogodavca na nedostatke (moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine; upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu; pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani; nedostatke građevne ili uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu; okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnom prometu sukladno posebnim propisima).

Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu te oglasiti nekretninu.

Omogućiti pregled nekretnina trećoj strani.

Čuvati osobne podatke Nalogodavca.

Obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate.

Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla

Prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora, Kupoprodajnog ugovora ili Ugovora o najmu)

Prisustvovati primopredaji nekretnine

Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište.

Posrednik koji poslove posredovanja obavlja za Nalogodavca koji želi ostati nepoznat nema obvezu prema Trećoj osobi, koja bi s Nalogodavcem željela sklopiti pravni posao, otkriti identitet Nalogodavca sve do sklapanja pravnog posla.

4. PRESTANAK UGOVORA

Ugovor o posredovanju prestaje istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Ugovor se može uvijek sporazumno produžiti.

Nalogodavac će priznati posredovanje i nakon isteka ugovora ukoliko je kontakt s trećom osobom ostvaren tijekom trajanja ugovora.

Kad ugovor prestane zbog isteka vremena, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine. Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.